top
 0982.566.782
Thiet ke web hai phong chuyen nghiep
Thiết kế website, quảng cáo trực tuyến, xây dựng phần mềm, dịch vụ domain-hosting

Thiết kế web - Các lớp của ADO.NET (Phần 2)

Ngày đăng: 24 - 08 - 2011

Thiết kế web - Các lớp của ADO.NET (Phần 2) Lớp DataSet DataSet dùng để lưu trữ cục bộ các dữ liệu trên Server, DataSet giống như một

 

  1. Lớp DataSet

      DataSet dùng để lưu trữ cục bộ các dữ liệu trên Server, DataSet giống như một

      CSDL vì:

  • Về mặt cấu trúc:

      DataSet gồm các bảng dữ liệu, các bảng này lại được phân chia

      tiếp thành các cấu trúc biểu diễn: Quan hệ dữ liệu (data relation), Views, hàng,

      cột, các ràng buộc (constraint),..             

 

  • Về mặt chức năng:

      Các đối tượng của lớp DataSet cho phép người lập trình sử dụng các thuộc tính   

      & phương thức của nó kết hợp với các lớp Connection, Command, Adapter,.. để      thực hiện các chức năng quản trị dữ liệu

 

      Các thuộc tính của lớp DataSet:

           

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

CaseSensitive

bool

Get/Set một giá trị boolean chỉ ra xem các phép toán so sánh xâu trong các bảng CSDL có phân biệt chữ hoa\thường hay không

DataSetName

string

Trả về tên của đối tượng DataSet hiện tại

EnforceConstraints

bool

Get/Set một giá trị boolean chỉ ra xem có nhất thiết phải tuân theo các qui tắc ràng buộc khi cập nhật dữ liệu trong DataSet hay không

HasErrors

bool

Get một giá trị boolean chỉ ra xem các hàng trong các bảng của DataSet có chứa lỗi hay ko

Namespace

string

Get/Set không gian tên cho đối tượng DataSet hiên tại, phương thức này chỉ dùng để xử lý các tài liệu XML

Prefix

string

Get/Set phần tiền tố XML cho không gian tên của DataSet

Relations

DataRelationCollection

Get tập quan hệ dữ liệu trong DataSet hiện tại, Tập này chứa mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu trong DataSet

Tables

DataTableCollection

Get tập các bảng dữ liệu chứa trong đối tượng DataSet

 

           

            Các phương thức của lớp DataSet:

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

Clear

void

Xoá tất cả các hàng trong tất cả các bảng dữ liệu của DataSet

Clone

DataSet

Sao chép cấu trúc của DataSet hiên tại trong đó có chứa các:

giản đồ (schema), relation, và các ràng buộc

GetXml, GetXmlSchema

string

Trả lại một xâu định dạng XML biểu diễn các dữ liệu trong DataSet hoặc schema của nó

Merge

void

Hoà nhập các DataSet lại với nhau

ReadXml, ReadXmlSchema

 

Load dữ liệu từ một file XML vào DataSet

Reset

void

Đưa DataSet trở lại trạng thái ban đầu của nó

Write, WriteXmlSchema

void

Ghi dữ liệu trong DataSet ra một file với định dạng XML

 

  1. Lớp SqlTransaction

      Lớp SqlTransaction dùng để biểu diễn các giao dịch với CSDL

 

Các thuộc tính:

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Connection

SqlConnection

Lấy đối tượng Connection gắn với giao dịch hiện tại

IsolationLevel

IsolationLevel

Trả về một đối tượng biểu diễn mức độ phân lập của giao dich hiện tại

 

Các phương thức:

 

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

Commit

void

Ghi nhận quá trình thực hiện giao dịch

Rollback

void

Thu hồi lại các thao tác trong giao dịch hiện tại

Save

void

Đặt điểm vớt cho giao dịch (savepoint) để cho phép thu hồi lại thao tác kể từ điểm vớt đó

----------------------------

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HẢI PHÒNG - HPSOFT
Chia sẻ
Share on Facebook


.: Các tin thiết kế web khác :.

thiet ke web Hai Phong123

Tư vấn thiết kế web
Thiet ke web Hai Phong ho tro
Tư vần thiết kế website, hỗ trợ trực tuyến

     Hotline: 0982.566.782

   Kinh Doanh     Thiet ke website Hai Phong yahoo   Thiết kế web Hải Phòng Skype     Email tu van thiet ke web
Khách hàng nói về chúng tôi
Công ty thiết kế web Hải Phòng

CEO Nguyễn Văn Công

Công ty TNHH TMDV Trường Hưng. Tel: 0936 847 357

CEO Hà Thị Thanh Xuân

Công ty TNHH Cửa Cuốn Đại Phúc. Tel: 0912.665.189

CEO Tạ Thị Hương

Công ty In Phi Long. Tel: 0936.434.222

CEO Nguyễn Tuấn Dũng

Chủ tịch hệ thống Yoga Vàng Việt Nam. Tel: 0968.25.6868