top
 0982.566.782

Trang chủ -> Kiến thức->Tài liệu thiết kế Web->Chi tiết tin tức

Thiet ke web hai phong chuyen nghiep
Thiết kế website, quảng cáo trực tuyến, xây dựng phần mềm, dịch vụ domain-hosting

Thiết kế web - Các lớp của ADO.NET (Phần 1)

Ngày đăng: 24 - 08 - 2011

Thiết kế web - Các lớp của ADO.NET (Phần 1) 1) Lớp SqlConnection Các đối tượng của lớp SqlConnection dùng để thiết lập kết nối đến SqlServer Các thuộc tính

Đăng bởi: Thiết kế web Hải Phòng - HPSOFT

 

 1.Lớp SqlConnection

      Các đối tượng của lớp SqlConnection dùng để thiết lập kết nối đến SqlServer

      Các thuộc tính

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

ConnectionString

String

Get hoặc Set xâu kết nối

ConnectionTimeout

Int

Số giây phải đợi khi đang cố thiết lập kết nối (default = 15)

Database

String

Trả về tên của CSDL

PacketSize

Int

Kích thước gói tin sử dụng cho quá trình truyền thông giữa Client & Server (default = 8192 bytes)

WorkstationID

string

Trả về ID của máy Client đang thiết lập kết nối đến Server

State

ConnectionState

Lầy trang thái kết nối

ServerVersion

string

Trả lại một xâu chứa thông tin về phiên bản của trình chủ CSDL SQL Server

 

 

 

 

 

 

 

      Các phương thức của lớp SqlConnection:

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

BeginTransaction

SqlTransaction

Bắt đầu thực hiện giao dịch

ChangeDatabase

void

Tạo một kết nối đến CSDL khác

Close

void

Đóng kết nối với CSDL

CreateCommand

SqlCommand

Tạo và trả về một đối tượng SqlCommand

Open

void

Mở kết nối đến CSDL với các thuộc tính được xác lập bởi xâu ConnectionString

 

      Các sự kiện:

Tên sự kiện

Hàm xử lý

Mô tả

StateChange

StateChangeEventHandler

Khi thay đổi trạng thái của CSDL

InfoMessage

InfoMessageEventHandler

Xâu thông báo trả về từ CSDL

 

2. Lớp SqlCommand

      Các đối tượng của lớp SqlCommand được sử dụng để tạo các dòng lệnh: select,    

      insert, update, delete, storedprocedure,.. được thực thi trong CSDL

 

      Các thuộc tính

           

Tên thuộc tính

Kiểu trả về

Mô tả

CommandText

string

Trả lại văn bản dòng lệnh

CommandTimeout

int

Thiết lập/lấy thông tin về số giây phải đợi trước khi kết thúc việc cố gắng thực thi dòng lệnh

CommandType

CommanType

Lấy thông tin về kiểu của dòng lệnh: select, insert, update,..

Connection

string

Tên của kết nối đến CSDL

Parameters

SqlParameterCollection

Truy xuất các đối số của dòng lệnh

Transaction

SqlTransaction

Trả lại đối tượng Transaction ứng với Command này

 

            Các phương thức:

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

Cancel

void

Huỷ bỏ tiến trình thực thi lệnh

CreateParameter

SqlParameter

Tạo & trả về một thông số dòng lệnh

ExecuteNonQuery

int

Thực thi các dòng lệnh mà không trả lại bộ kết quả (các câu insert, update, delete,..)

Phương thức trả lại số lượng hàng bị tác động do câu lệnh

ExecuteReader

SqlDataReader

Thực thi dòng lệnh & lưu kết quả vào đối tượng SqlDataReader

ExecuteScalar

Object

Thực thi câu lệnh & trả lại một giá trị đơn có kiểu Object

ExecuteXmlReader

XmlReader

Thực thi dòng lệnh & trả lại kết quả vào một đối tượng XmlReader

ResetCommandTimeout

void

Đặt giá trị Timeout trở lại giá trị mặc định của nó

 

 

 

 

3. Lớp SqlDataReader

     Các đối tượng của lớp này cho phép ta truy xuất nhanh chóng đến các háng (rows)     

     trong các bảng của CSDL

 

            Các thuộc tính

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Depth

int

Trả lại độ sâu lồng nhau của các hàng trong CSDL

FieldCount

int

Trả lại số cột của hàng hiện tại

IsClosed

bool

Kiểm tra xem reader này đã bị đóng hay chưa

RecordsAffected

int

Trả lại số hàng bị tác động bởi quá trình thực thi câu lệnh

 

            Các phương thức

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

GetBool, GetByte, GetSqlTypes..

Tuỳ kiểu

Lấy các giá trị cột của hàng hiện tại & chuyển đổi kiểu của chúng thành các kiều Bool, Byte,..

GetDataTypeName

string

Trả lại kiểu dữ liệu của cột hiên tại

GetOrdinal

int

Trả lại số thứ tự của cột hiện tại trong bảng CSDL

IsDbNull

bool

Kiểm tra xem cột hiện tại có chứa giá trị NULL hay ko

NextResult

bool

Di chuyển đầu đọc đến hàng kế tiếp trong báng CSDL, trả lại TRUE nếu vẫn còn các hàng như vậy

Read

bool

Dii chuyển đầu đọc đến hàng kế tiếp & đọc hàng đó, trả về TRUE nếu vẫn còn hàng để đọc

           

  1. Lớp SqlDataAdapter

      Các đối tượng của lớp DataSet cho phép lưu trữ cục bộ (tai bộ nhớ của chương  

      trình) tập kết quả được trả về từ SQL Server, lớp DataSet được mô hình hoá giông   

      như một CSDL thực – nó cho phép người lập trình dùng các câu lệnh SQL để thao

      tác dữ liệu trong khi ngắt kết nối với CSDL trên Server. Sau khi cập nhật dữ liệu

      trong DataSet, ta có thể thiết lập lại kết nối đến SQL Server để đồng bộ hoá sự thay

      đổi trong DataSet

 

      DataSet chỉ là một cấu trúc cho phép lưu trữ và thao tác dữ liệu, để cập nhật dữ liệu

      trong DataSet, ta cần đến các đối tượng của lớp SqlDataAdapter

 

      Các thuộc tính của lớp SqlDataAdapter:

Tên thuộc tính

Kiểu dữ liệu

Mô tả

AcceptChangesDuringFill

bool

Chỉ ra xem có gọi phương thức AcceptChanges hay không nếu như có sự thay đổi trong các hàng (thêm vào, sửa đổi, hay xoá) của bảng CSDL, mặc định là TRUE

ContinueUpdateOnError

bool

Chỉ ra xem có nên tiếp tục cập nhật dữ liệu (trên một hay nhiều hàng) hay không khi xảy ra lỗi, mặc định là FALSE

DeleteCommand

SqlCommand

Get/Set đối tượng DeleteCommand của adapter này

InsertCommand

..

..

SelectCommand

..

..

UpdateCommand

..

..

TableMappings

DataTableMappingCollection

Truy xuất tập các ánh xạ từ bảng CSDL vào đối tượng DataTable trong DataSet

 

 

 

 

 

 

 

Các phương thức

Tên phương thức

Kiểu trả về

Mô tả

Fill

int

Đặt dữ liệu trả về từ CSDL vào đối tượng DataSet, trả lại số dòng bị tác động trong DataSet

FillSchema

DataTable

Thêm một bảng dữ liệu mới vào DataSet và cấu hình schema để đảm bảo tính nhất quán

GetFillParameters

IDataParameter

Trả lại mảng các đối số dòng lệnh đã xác lập cho câu lệnh SELECT

Update

int

Áp dụng các câu lệnh INSERT, UPDATE và DELETE trong các đối tượng SqlCommand

Trả lại số dòng được cập nhật trong DataSet

------------------------------------------

 Thông tin liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP PHẦN MỀM HẢI PHÒNG - HPSOFT
Chia sẻ
Share on Facebook


.: Các tin thiết kế web khác :.

thiet ke web Hai Phong123

Tư vấn thiết kế web

Thiet ke web Hai Phong ho tro
Tư vần thiết kế website, hỗ trợ trực tuyến

     Hotline: 0982.566.782

     Kĩ thuật: 02256 517 518

   Kinh Doanh     Thiet ke website Hai Phong yahoo   Thiết kế web Hải Phòng Skype     Email tu van thiet ke web


  Kỹ thuật          thiết kế website hải phòng yahoo   thiết kế web hải phòng Skype     Thiet ke web Hai Phong Email
Khách hàng nói về chúng tôi

Công ty thiết kế web Hải Phòng

CEO Nguyễn Văn Công

Công ty TNHH TMDV Trường Hưng. Tel: 0936 847 357

CEO Hà Thị Thanh Xuân

Công ty TNHH Cửa Cuốn Đại Phúc. Tel: 0912.665.189

CEO Tạ Thị Hương

Công ty In Phi Long. Tel: 0936.434.222

CEO Nguyễn Tuấn Dũng

Chủ tịch hệ thống Yoga Vàng Việt Nam. Tel: 0968.25.6868